Zasady korzystania z komputerów przenośnych, w których przetwarzane są dane osobowe

  1. Komputery przenośne mogą służyć do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody przełożonego.
  2. Dostęp do komputera musi być zabezpieczony hasłem.
  3. Osoba, która korzysta z komputera przenośnego zobowiązana jest do zabezpieczenia sprzętu przed dostępem do niego osób nieupoważnionych.
  4. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się poprzez zdalny dostęp do systemu informatycznego funkcjonującego w ZUT nie wolno trwale zapisywać w systemie komputera hasła dostępu do systemu zdalnego.
  5. Nie wolno zapisywać plików zawierających dane osobowe na dysku lokalnym lub na przenośnych nośnikach danych.
  6. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody przełożonego dopuszcza się przechowywanie plików z danymi osobowymi na dysku lokalnym lub na innym nośniku danych. Nośnik, na którym zapisywane są dane musi być zaszyfrowany za pomocą narzędzi programowych udostępnionych przez Uczelniane Centrum Informatyki.