Zasady umieszczania informacji w serwisie internetowym ZUT

I Definicje

 1. Serwis internetowy ZUT, zwany dalej także „serwisem” – strony internetowe WWW Uczelni oraz jej jednostek organizacyjnych.
 2. Autor – osoba, która jest twórcą materiału przeznaczonego do umieszczenia w serwisie WWW.
 3. Redaktor – osoba wprowadzająca treść informacji do serwisu WWW. Redaktor może być również autorem.
 4. Administrator serwisu/systemu – osoba nadająca i usuwająca uprawnienia redaktorom w systemie zarządzania treścią serwisu WWW (CMS).
 5. Konto użytkownika – zbiór uprawnień w systemie zarządzania treścią serwisu WWW, umożliwiający publikacje materiałów informacyjnych w serwisie.
 6. Koordynator ds. stron internetowych – osoba powołana przez Rektora, koordynująca pracę redaktorów pod kątem zgodności serwisu ZUT z obowiązującymi standardami i prawem.

II  Wprowadzenie

 1. Materiały informacyjne są wprowadzane do serwisu WWW ZUT przez wyznaczonych redaktorów, o których mowa w pkt 3.  
 2. Informacje na stronie głównej ZUT wprowadza odpowiedni redaktor serwisu w porozumieniu z Biurem Promocji.
 3. Kierownicy jednostek/działu zobowiązani są do wyznaczenia redaktora strony internetowej swojej jednostki.
 4. Lista redaktorów odpowiedzialnych za poszczególne strony internetowe WWW publikowana jest na stronie Uczelnianego Centrum Informatyki
 5. Autorem może być każda osoba, która ma zgodę kierownika jednostki na opublikowanie danego materiału informacyjnego w serwisie WWW ZUT.
 6. Informacje zamieszczone w serwisie muszą dotyczyć wydarzeń z życia uczelni, organizowanych lub współorganizowanych przez uczelnię, a także istotnych dla społeczności akademickiej.
 7. Za pomocą serwisu nie można świadczyć usług reklamowych.
 8. Dopuszcza się umieszczanie informacji o partnerach lub sponsorach poszczególnych przedsięwzięć wraz z odnośnikami do ich serwisów internetowych.
 9. Treść i forma informacji nie może naruszać przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów. W szczególności nie może naruszać praw autorskich osób trzecich, musi być w zgodzie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz uwzględniać standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych (WCAG 2.0), o których mowa w rozdz. IV.
 10. Materiał przeznaczony do publikacji w serwisie autor przesyła pocztą elektroniczną na adres odpowiedniego redaktora, zgodnie z zasadami zgłaszania i publikowania informacji, o których mowa w rozdz. V.
 11. Redaktor ma obowiązek umieszczenia nadesłanej informacji na stronie internetowej, o ile spełnia ona zasady zgłaszania i publikowania informacji w serwisie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych.

III Zasady tworzenia kont użytkowników w systemach zarządzania treścią (CMS)

 1. Konto użytkownika  tworzy administrator danego systemu na wniosek kierownika jednostki.
 2. Lista administratorów wraz z danymi kontaktowymi jest publikowana na stronie uci.zut.edu.pl
 3. Konto użytkownika jest tworzone na okres pełnienia przez daną osobę obowiązków redaktora.
 4. Konto użytkownika usuwa administrator po otrzymaniu od kierownika jednostki informacji o zmianie redaktora serwisu.
 5. Administrator serwisu ma obowiązek przeszkolić redaktora w zakresie obsługi systemu zarządzania treścią serwisu WWW (CMS).

IV  Dostosowanie zamieszczanych treści do wymagań osób niepełnosprawnych

 1. Treści umieszczane na stronach internetowych lub publikowane w plikach tekstowych powinny być dostosowane do wytycznych zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI), minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych –zgodnie ze standardem WCAG 2.0.
 2. Materiał graficzny w postaci np. zdjęć musi posiadać opis tekstowy związany z przedstawianą treścią.
 3. Dokument w postaci zeskanowanego pliku typu pdf powinien być zaopatrzony w wersję tekstową lub jeśli to jest niemożliwe w opis jego treści.
 4. Tabele służące do przekazania danych powinny być zbudowane w możliwie prosty sposób i posiadać nagłówki.
 5. Elementy video powinny posiadać transkrypcję tekstową.
 6. Za dostosowanie oraz prawidłową publikację tekstów odpowiada redaktor.
 7. Za szkolenie pracowników pod kątem spełniania wymagań wynikających z rozporządzenia KRI – odpowiada koordynator ds. stron internetowych.
 8. Dane kontaktowe do koordynatora ds. stron internetowych publikowane są na stronach Uczelnianego Centrum Informatyki (uci.zut.edu.pl)

V  Zasady zgłaszania i publikowania informacji w serwisie internetowym ZUT

 1. W przypadku przesyłania informacji do umieszczenia w zakładkach z aktualnościami, zgłaszana informacja musi zawierać:

  1. imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, adres poczty elektronicznej i numer telefonu autora,
  2. krótki tytuł,
  3. termin wydarzenia (jeśli dotyczy),
  4. proponowany okres publikacji informacji,
  5. miejsce wydarzenia (jeśli dotyczy),
  6. krótki wstęp do informacji – do 150 znaków,
  7. treść informacji,
  8. nazwę zakładki, na której ma być opublikowana informacja  np. w zakładkach: „dla pracowników”, „dla studentów”, ”strona główna - Aktualności”.

 2. Redaktor może odmówić umieszczenia w serwisie materiału informacyjnego ze względu na:

  1. jego wady redakcyjne, a materiału graficznego – ze względu na jego parametry techniczne lub brak opisu;
  2. w wypadku braku elementów wymienionych w pkt 1.

 3. Informacje umieszczone w zakładkach Aktualności zostaną opatrzone imieniem i nazwiskiem autora.
 4. Wraz z wysłaniem materiału informacyjnego jego autor wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska oraz adresu email.
 5. Odmowa umieszczenia informacji w serwisie wraz z uzasadnieniem jest przekazana autorowi tekstu pocztą elektroniczną.

VI  Zasady umieszczania informacji podczas kampanii wyborczej władz Uczelni

 1. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej wyznacza osobę odpowiedzialną za publikowanie informacji wyborczych w zakładce WYBORY.
 2. Osoby kandydujące w wyborach mogą we własnym zakresie utworzyć serwis WWW na serwerze ZUT, korzystając z ogólnodostępnych mechanizmów tworzenia stron dostępnych dla pracowników i studentów Uczelni.

VII  Zasady ochrony własności intelektualnej

 1. Treści zamieszczane w serwisie internetowym, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki, materiały multimedialne oraz ich wybór i układ to przedmioty ochrony prawno-autorskiej.
 2. Umieszczanie w serwisie internetowym nowych treści (np. tekstów, zdjęć, grafik, materiałów audiowizualnych) jest dopuszczalne tylko wówczas gdy:

  1. redaktor jest posiadaczem praw autorskich do tych treści albo
  2. redaktor uzyskał od autora odpowiednią licencję (zgodę) obejmującą swym zakresem umieszczenie danej treści w serwisie oraz zgodę na korzystanie z treści.

VIII  Postanowienia końcowe

 1. Wysłanie informacji na adres elektroniczny redaktora  jest równoznaczne z akceptacją postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.
 2. Za treść nadesłanych informacji odpowiada ich autor.
 3. Każdy kto stwierdzi, że artykuł zawiera treści nieprawdziwe, naruszające czyjeś dobra osobiste powinien poinformować redaktora serwisu, a ten zobowiązany jest do bezzwłocznego wprowadzenia odpowiednich korekt lub całkowitego wycofania artykułu z serwisu.