WCAG 2.0

Prawo i wytyczne UE

Publikacje

Ważne

W przypadku zakładania/posiadania strony internetowej, musi ona spełniać standardy WCAG 2.0 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2016.113) (Załącznik Nr 4 - Wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych) oraz zgodnie z zaleceniami Władz Uczelni wygląd stron musi być ujednolicony z szatą graficzną stron internetowych Uczelni.

DOSTĘPNOŚĆ SERWISÓW INTERNETOWYCH I INFORMACJI, JEST WAŻNA DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW, NIE TYLKO NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Koordynator ds. stron internetowych

mgr inż. Anna Czekalska - e-mail: anna.czekalska@zut.edu.pl, tel. 91 449 58 03,